Amdanom ni

Ein Gweledigaeth

  • Ein gweledigaeth yw bod Cartrefi Gofal yn cael eu hystyried fel dewis positif i bobl hŷn a bod ein Cartref Gofal ni yn cael ei adnabod a’i barchu am ei ymarfer ardderchog a bod canlyniadau positif i bawb rydym yn gofalu amdanynt.
  • Ein nod ni yw i gael Cartref Gofal lle mae bob unigolyn yn teimlo’n werthfawr a pharchus ac yn cael y cefnogaeth a’r anogaeth i fod yn bopeth gallent fod.

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth ni yw i gael dylanwad positif a pharhaol ar bopeth rydym yn gwneud, felly’n galluogi preswylwyr i fod yn hyderus, hunan-benderfynol, gyda hunan-hyder, er mwyn iddynt gallu byw eu bywydau nhw i’r eithaf a gyda phwrpas.

Hanes Gwernllwyn

Mae gan Gwernllwyn hanes gwahanol a difyr. Yn wreiddiol, cartref rheolwr Gwaith Glo Cross Hands oedd e, gyda arucheledd y plasty, y gerddi, a’r perllan anferthol yn unol gyda statws y perchennog yn yr ardal. Yn ddiweddarach daeth Mr William James perchennog y plasty a thra oedd yn byw yno, gwnaeth gais am ganiatâd cynllunio er mwyn newid y preswyliad i glwb nos. Fe gafodd ganiatâd a buodd 1987 yn flwyddyn o bwys. Roedd gan y pentref bellach cyfleuster a bydda sydyn yn dod yn lle canolig i’r gymuned cymdeithasu. Yn y lleoliad yma, ag oedd wedi adnewyddi sawl tro,  cwrddodd pobl, dathlon nhw eu priodasau, bedyddiadau teuluol, a phenblwyddi. Caeodd Clwb Nos Gwernllwyn ei ddrysau am y tro olaf ar Orffennaf 17eg, 2014. Dechreuodd gwaith dymchwel ar unwaith i newid yr hen adeilad ac ychwanegu estyniad mawr er mwyn newid Gwernllwyn i Gartref Gofal man eithaf y grefft, ac y bydd yn gweini ar bobl y gymuned a’r cymunedau agos yng ngham nesaf ei fywyd ac yn cynnig cyfle i ffrindiau y gorffennol ail-gwrdd eto.

Tîm Gofal Ymroddedig sy’n canolbwyntio

Mae ein nodau ac amcanion yn gyrru ein ffocws ar y gwasanaeth rydym yn darparu. Wastad ar flaen ein meddwl, maent:

  • I ddarparu llety gofal preswyl i’r rheini sydd efallai neu beidio’n cael trafferthion gyda gwybyddiaeth.
  • I ddarparu a chynnal safon uchel o lety wedi adeiladu’n bwrpasol.
  • I gyflogi ac hyfforddi staff a bydd yn parchu hawliau y preswylwyr i ddewis, i breifatrwydd, urddas, boddhad, annibyniaeth ac hawliau, yn ddiystyr o’r hyn gallent wneud.
  • I redeg gwasanaethau sy’n gymwynasgar gyda’r rheolau ar y pryd ac i fynd dros ben Safonau Gofynnol Cenedlaethol fel diffiniwyd yn y Ddeddf Safonau Gofal 2000.

Darllenwch ein Datganiad o Ddiben

Rydym yn cael ein beirniadu yn erbyn ein Datganiad o Ddiben gan Arolygiaeth Gofal Cymru Gwelir ein hadroddiadau archwiliadau yma..

Mae’r Timau Rheoli a Staff yng Nghartref Gofal Gwernllwyn yn pobl ymroddedig sy’n credu bod gofal pob preswyliwr o’r pwysigrwydd mwyaf a dylent cael eu trin gyda’r urddas a pharch eithaf. Ein nod bennaf yw i ddarparu gofal o’r safon uchaf, felly’n sicrhau bod ein preswylwyr yn ystyried Cartref Gofal Gwernllwyn fel eu cartref. Dymunwn bod bob preswyliwr yn derbyn y cefnogaeth i gyrraedd eu gorau posibl. Byddem wastad yn canolbwyntio ar eu galluoedd a nid eu hanableddau.