Byw gyda ni

Gofal Preswyl a Dementia sy’n eich gwerthfawrogi CHI.

Lleolwyd Cartref Gofal Gwernllwyn ym mhentref Cross Hands, Sir Gâr. Er ei bod hi’n ardal gefn gwlad, mae llawer o  gyfleusterau yn y pentref lleol ac mae’r priffyrdd sy’n gweini’r ardal a’r M4 sy’n agos yn gyfleus i deithio i drefi megis Llanelli, Caerfyrddin a Llandeilo sydd dim ond tua hanner awr i ffwrdd.

Gofal Preswyl a Dementia yn Cross Hands

Mae gan y cartref gofal 20 ystafell wely sengl ar y llawr gwaelod, bob un gyda ystafell gawod en-suite, ystafell fwyta/fyw fawr a chegin i’r preswylwyr rhannu ac i’w hymwelwyr paratoi diodydd a byrbrydau.

Mae dwy ystafell ymolchi gynorthwyedig ac un ystafell gawod gynorthwyedig, a chyfleusterau tai bach yn agos i’r lolfa. Mae gan bob ardal gymunedol system dolen.

Cynlluniwyd y llawr cyntaf yn arbennig i ateb gofynion y rheini gyda dementia. Mae dwy lifft yn arwain chi at 21 ystafell wely ac hefyd, dwy ystafell ymolchi gynorthwyedig ac un ystafell gawod gynorthwyedig, yn ogystal â chyfleusterau tai bach yn agos i’r ardal gymunedol.

Ar ein llawr cyntaf, yn nesaf i’r ystafell fwyta/fyw fawr, mae hefyd gennym:

  • ardaloedd ar gyfer gweithgareddau
  • ystafell dawel
  • cegin fach

Mae bob un o’r ardaloedd hyn yn ardaloedd lle gallen weld mewn iddynt er mwyn gwneud yn iawn am y diffygion sydd gan rhai o’n defnyddwyr gwasanaeth.

Gennym ystafell feddyginiaeth ar y ddau lawr.

Gwybodaeth gyffredinol.

Mae system rybydd tân wedi integreiddio yn yr adeilad gyda sensor gwres a mwg ym mhob ystafell ac mae mannau galw tân ac allanfeydd tân ar draws yr adeilad cyfan. Er mae gennym dyn da ei law, rydym yn defnyddio arbenigwyr cytundeb ac arbenigwyr offer tân ar gyfer cynnal manwl y Cartref.

Gosodwyd sensor symud isgoch PIR ym mhob ystafell. Os mae’r sensor yn ysgogi larwm, bydd yn cyhoeddi’r staff bod symudiad yn yr ystafell unwaith mae’r sensor yn datgelu symudiad. Mae hefyd larwm drws ar bob ystafell sy’n canu wrth i’r drws agor a chau, ar yr amod cytunwyd bod hwn yw’r ffordd orau i’r staff ymateb gofynion y person yn yr ystafell honno.

Arbrofir y systemau yn wythnosol a derbyn ein staff hyfforddiant tân statudol ac hyfforddiant cyfredol yn aml ac maent yn ymarfer cyfyngu tân a dulliau gwacáu.

Does dim allanfa ar glo yng Nghartref Gofal Gwernllwyn, fodd bynnag mae larwm a cod ar bob allanfa ar gyfer diogelwch ac i gyhoeddi staff bod pobl yn mynd neu’n dod i’r cartref. Mae’n hanfodol bod ymwelwyr yn arwyddo mewn ac allan, eto, wrth adael.

Cewch fanylion llawn polisïau a dulliau y cartref yn ein Canllaw Defnyddiwr Gwasanaeth. Cysylltwch os gwelwch yn dda am fwy o fanylion.

Eich derbyniad

Os rydych yn ystyried ymuno â ni yng Nghartref Gofal Gwernllwyn, cysylltwch os gwelwch yn dda er mwyn trefnu trafodaeth gychwynnol. Bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych! Gallen roi mwy o wybodaeth i chi ac eich gwahodd i ymweld â’n cartref. Pe baech yn penderfynu bod Cartref Gofal Gwernllwyn i chi, byddem yn asesu eich gofynion ac, os gallen ateb eich gofynion, byddem wedyn yn cytuno ar ddyddiad derbyn i chi a’ch teulu.

Cynllunio eich gofal

Paratoir eich cynllun gofal o fewn 48 awr ohonoch yn ymuno â ni. Cynnwys y cynllun bydd

  • eich hoffterau personol
  • anghenion gofal arbennig
  • asesiadau risg
  • cofnodion gofal dyddiol

Datblygir a chynhalir  y cynlluniau hyn gennych chi a’ch gweithiwr allweddol er mwyn sicrhau ein bod ni’n ateb bob anghenion iechyd a lles sydd gennych. Adolygir eich cynllun gofal ar yr un diwrnod bob mis er mwyn sicrhau ein bod ni’n ateb unrhyw newid i’ch anghenion neu dymuniadau.