Mae gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u perthnasau nifer o gwestiynau cyffredin maent yn dod atyn ni gyda hwy. Rydym yn cyfeirio at y rhai mwyaf cyffredin yma. Fodd bynnag, os oes gwestiwn gyda chi sy ddim wedi rhestri isod, neu os hoffech siarad gyda aelod o’n tîm, mae croeso i chi ffonio  ni ar 01269845214 neu defnyddiwch ein ffurflen cysylltu.

Ein proses asesu

Os hoffech chi neu’ch perthynas ystyried dod i fyw yng Ngwernllwyn yna cysylltwch os gwelwch yn dda trwy e-bost, ffôn neu mewn person.

Yn dilyn y trafodaeth wreiddiol, bydden ni wedyn angen trefnu asesiad cyn-mynediad.

Mae hwn yn cynnwys gweithio gyda theulu, gyda’ch caniatâd wrth gwrs, ac unrhyw pobl proffesiynol  sydd yn eich adnabod chi megis Gweithwyr Cymdeithasol.

Gwneler penderfyniad yr un amser a’ch asesiad, neu’n fuan ar ôl, ar os mae Cartref Gofal Gwernllwyn a’r staff gyda’r sgiliau a’r gallu i ateb eich anghenion personol.

Os rydym yn gallu ateb eich gofynion ac rydych dal yn dymuno byw yng Ngwernllwyn, p’un dros dro neu’n barhaol, datblygir cynllun gyda manylion eich holl anghenion a gwybodaeth am eich gorffennol, teulu, hobïau ac hoff a chas bethau.

Efallai bydd angen newid meddygfa ond gallen ni drefnu hynny.

Yr unig peth ar ôl i wneud ar y adeg honna bydd yw penderfynu pryd hoffech chi symud mewn a gallen ni helpu trefnu’r symudiad a gofalu ei fod yn newid esmwyth.

Gallech cael eich cytundeb naill trwy’r Awdurdod Lleol neu’n uniongyrchol gyda Cartref Gofal Gwernllwyn, eich dewis chi bydd hi!

Pryd mae croeso i ymwelwyr?

Mae croeso i ymwelwyr unrhyw amser a gallent aros mor hir ag hoffent. Rydym yn eich annog i gymryd rhan yn gofal o’ch teulu ac i dreulio amser gyda nhw.

Rydym yn cynnig awyrgylch agored a chyfeillgar ac mae croeso i deulu a ffrindiau defnyddio ein cyfleusterau gwneud te a choffi.

Tra mae ymwelwyr yn y Cartref, gofynnwn eich bod yn parchu y preswylwyr, eu cartref a’r staff sydd yn gofalu amdanyn nhw ac yn ymddwyn yn briodol. Mae gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr yr hawl i ofyn i chi adael eu cartref heb esboniad.

I gydymffurfio gyda rheolau gofal, gofynnir i ymwelwyr nodi eu manylion yn y ‘Llyfr Ymwelwyr’ pan maent yn cyrraedd ac hefyd i arwyddo mas ar ymadael. Mae hwn yn ymarfer cefnogwyd gan yr Awdurdod Tân a’r Swyddog Iechyd a Diogelwch.

Mae croeso i’r preswylwyr mynd a dod fel dymunent o fewn terfynau eu cynllun gofal  ac ar ôl asesiadau risg personol, a byddent eu cynnal os yn briodol.

Sut mae talu am y gofal?

P’un yr ydych yn cael eich hariannu gan y wlad neu’n talu’n breifat i’ch gofal, mae llawer rydych chi angen ei gwybod er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael yr hyn y mae gennych yr hawl gael o ran yr awdurdod lleol, neu’r GIG, neu budd-daliadau lles. Mae hefyd cynnyrch ariannol wedi dylunio’n arbennig sy’n gallu helpu gyda unrhyw ddiffyg i gwrdd â’r cost o’r dechrau, sydd aml yn golygu dim ond rhai o’ch arian sydd angen i dalu am eich gofal. Mae hwn yn gallu rhyddhau y gweddill i’r etifeddiaeth derfynol mae nifer o bobl hyn eisiau gadael.

Mae nifer o wefannau a gall fod o ddiddordeb i chi a sy’n gallu cynnig cyngor am ddim i chi. Os rydych yn poeni am eich arian yn rhedeg yn isel, neu’n gofidio na fyddech yn gallu fforddio eich cartref lleol, mae croeso i chi cysylltu â ni am arweiniad heb ymrwymiad. Mae croeso wrth gwrs i chi ymweld â’r Cartref a gofyn unrhyw cwestiynau pellach pryd hynny. Isod cewch rhestr o rhai gwefannau gallech chi, neu ffrindiau neu teulu ar eich rhan chi, fynd atynt.

Cyngor Ffioedd Cartref Gofal & Chyngor Cyffredinol

Derbyn cyngor personol am ariannu ffioedd gofal o gynghorwyr arweiniol Saga.

AGP – Adran Gwaith a Phensiynau – https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions.cy

Cyngor Sir Gâr Gofal Cymdeithasol – http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/gofal-cymdeithasol-ac-iechyd/

Dinas a Chyngor Sir Abertawe https://www.abertawe.gov.uk

Cyngor Nedd a Phort Talbot https://www.npt.gov.uk/?lang=cy-gb

Age Cymru – Nifer o daflenni gwybodaeth ynghylch ariannu https://www.ageuk.org.uk/cymru/

Beth os dydw i ddim yn hoffi’r bwyd?

Ein nod yw i’n cogyddion dod i adnabod hoffterau defnyddwyr gwasanaeth er mwyn iddyn nhw gallu paratoi dewis o brydiau fres a maethlon a pharatoi ar gyfer unrhyw un gyda anghenion dietegol/diwylliannol. Rydym fel arfer yn adolygu ein bwydlenni bob tymor. Fodd bynnag, bydda llawer gwell gennym i bobl siarad gyda ni ynghylch unrhyw newidiadau hoffent gweld, ar unwaith. Nad oes angen disgwyl am amser ffurfiol megis gwneud sylw mewn holiadur bodlonrwydd.

Dathlwn achlysuron arbennig gyda bwydlen priodol. Dathlwn pen-blwyddi gyda chacen cartref  ac os dymunant defnyddwyr gwasanaeth, gallent helpu gyda’r pobi.

Beth yw’r polisi ynghylch arian personol?

Er mwyn sicrhau diogelwch ein defnyddwyr, nid ydym yn edrych ar ôl materion arian. Cewch anfoneb ar gyfer eitemau rydych yn eu hangen, megis ceiropodydd, trin gwallt, optegydd.

Nid ydym yn argymell eich bod yn cadw llawer o arian parod neu eitemau fawr eu gwerth yn eich hystafell.

Y Golch

Golchir dillad ac yn y blaen ar y safle ond rydym yn hapus i deulu a ffrindiau gwneud drosto chi os mae’n well gennych.

Sut mae trefnu apwyntiadau Deintydd, optegydd a cheiropodydd?

Gallen ni drefnu i chi cofrestru gyda deintyddfa, neu falle hoffech barhau gyda’ch deintydd arferol. Bydd hwn yn dibynnu ar ba mor bell yw hi. Mae rhai deintyddion yn cynnig triniaeth yn eich cartref os nad ydych yn gallu teithio i’r deintyddfa. Os rydych yn cael triniaeth am ddim, bydd hwn yn parhau pan rydych yn preswyliwr mewn cartref gofal.

Os rydych wedi cofrestru’n barod gyda optegydd gallech, wrth gwrs, parhau i ymweld â nhw os dymunwch – os mae’n ymarferol o ran pellter.

Byddent yn galw dwy waith y flwyddyn i brofi llygaid a rhoi sbectol newydd os oes angen. Os rydych yn cael triniaeth am ddim, bydd hwn yn parhau. Fodd bynnag, os mae unrhyw gostau, chi fydd yn gyfrifol amdanyn nhw. Anfona’r optegydd anfoneb i chi.

Rydym yn trefnu gwasanaeth ceiropodydd preifat sy’n ymweld â’r cartref bob yn ail wythnos. Maen nhw’n codi am y gwasanaeth hwn ac anfonir anfoneb atoch chi. Fe gewch, wrth gwrs, barhau i ddefnyddio ceiropodydd eich hunain os mae’n fwy cyfleus a yn ymarferol iddyn nhw.

Sut bydd f’apwyntiadau meddyg yn gweithio?

Yn ddelfrydol, byddech yn aros yn gofrestredig gyda meddyg teulu eich hunan pan rydych yn symud i Gartref Gofal Gwernllwyn. Fodd bynnag efallai na fydd hyn yn bosibl oblegid y pellter oddi wrth eich meddygfa. Yn yr achos yma, gallen ni trefnu gyda un o’r meddygfeydd lleol yn Crosshands i chi gofrestru yno.

Cewch ddewis naill i fynd at y feddygfa neu ofyn i’r meddyg ymweld â chi yn eich cartref newydd yn union yr un ffordd a buasech yng nghartref dy hunan. Cewch weld y meddyg  mewn preifat, gofyn i ffrind neu perthynas i fynd gyda chi neu aelod o’r staff, mae lan i chi.

Bydd staff y cartref yn asesu p’un eich bod chi’n gallu cadw a chymryd eich meddyginiaeth yn iawn ar eich ben eich hunan neu beidio, ac y mae’n hanfodol ei bod hi’n cael ei storio yn ddiogel.

Beth yw’r polisi ar gyfer Eitemau Personol?

Mae croeso i chi ddod ag eitemau personol fel eitemau bach o ddodrefn, lluniau a phethau cofiadwy o’ch cartref er mwyn personoli eich hystafell.

Gofynnwn bod unrhyw eitemau megis drychau, eillwyr, a lluniau gyda’ch enw wedi ysgrifennu’n glir arnynt. Bydd angen gadael unrhyw eitemau trydanol yn y swyddfa i ddechrau er mwyn eu gwirio am ddiogelwch trydanol.

Efallai byddech eisiau gallu cloi drws eich hystafell, Gofynnwn eich bod yn trafod hyn gyda’r staff er mwyn i ni gallu gwneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd gyda’r dulliau tân.

Bydd triniwr gwallt ar gael i mi?

Wrth gwrs, gewch parhau gyda’r trefniadau oedd gennych pan oeddech chi gartre os dymunwch ac os mae’n gyfleus ac yn bosibl. Fodd bynnag, mae gennym triniwr gwallt sy’n ymweld â’r cartref. Mae’r triniwr gwallt yn gallu torri a steilio gwallt i fenywod a dynion ac mae’r cost yn resymol.

Fe fyddech chi, neu berthynas yn derbyn anfoneb am gost trin gwallt.

Oes modd cysylltu drwy technoleg?

Mae’r cartref yn annog defnydd o dechnoleg gyfoes er mwyn gwella cysylltiadau. Mae e-bost a’r wefan hon wastad ar gael. Os dymunwch, gallen e-bostio teulu a ffrindiau gyda lluniau ohonoch chi’n mwynhau gweithgareddau yn y Cartref.

Diogelu Pobl Fregus

Fel defnyddiwr gwasanaeth Cartref Gofal Gwernllwyn, mae’r staff eisiau eich cysuro a byddent yn gwneud popeth gallent i’ch cadw chi’n ddiogel ac i’ch amddiffyn rhag bobl eraill. Nad yw’n testun braf iawn i’w drafod, ond gall camdriniaeth digwydd ym mhob cefndir ac mae’n gallu cymryd sawl ffurf hefyd.

Gall gamdriniaeth fod yn fwriadol, anfwriadol, gweithredol neu’n oddefol.

Gall fod yn weithred sengl, neu’n rhan o batrwm ond mae polisi dim goddefiant tuag at gamdriniaeth, ac os oes angen, byddem yn gweithio’n agos gyda’r cyrff allanol perthnasol a’r heddlu unwaith rydym wedi’u hysbysebu nhw am y digwyddiad.

Un peth gall peri gofid i’r preswylwyr yw ymddygiad y pobl eraill yn y cartref, sy’n gallu dod ar draws yn gas. Fel arfer, nid hyn yw eu bwriad ond canlyniad o’u salwch. Byddem yn amddiffyn y preswylwyr a’u hawl i breifatrwydd.