Ein Staff

William James

Perchennog

Gweledigaeth Mr James yw i ddarparu amgylchedd diogel i bobl hŷn sy’n gallu mwynhau  moethusrwydd ei ‘Gartref’. Mae ganddo gydnawsedd naturiol ac empathi gyda phobl hŷn ac y mae’n hynod o sensitif i’w hanghenion. Mae Mr. James yn ddyn busnes llwyddiannus, mawr ei barch yn Sir Gâr, gyda dros 40 mlynedd o brofiad o ddechrau a datblygu busnesau gwahanol.

Gweithiodd Mr James yn agos iawn gyda’r Prif saer Arbennig i sicrhau bod Cartref Gofal Gwernllwyn nid yn unig yn ufudd i’r rheolau, ond hefyd yn cynnig cyfleusterau man eithaf y grefft i ddarparu y safon uchaf o lety preswyl.

Trudy Stephens

Unigolyn Cyfrifol/Cyfarwyddwr Gweithredoedd

Trudy yw ein Cyfarwyddwr Gweithredoedd ac mae hi wedi ymrwymo i sicrhau arolygiaeth effeithiol o Gartref Gofal Gwernllwyn trwy ganolbwyntio ar safon a chydsyniad. Fel yr Unigolyn Cyfrifol, Trudy sy’n atebol ac yn gyfrifol mwy nag unrhyw un arall am y dyletswyddau gosodwyd yn y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ac mae hi’n goruchwylio rheolaeth y gwasanaeth.

Mae Trudy wedi byw yng Nghwm Gwendraeth rhan fwyaf o’i bywyd ac mae hi’n rhugl yn y Gymraeg. Graddiodd hi yn Y Gyfraith yn 2006 ac aeth ymlaen i gwblhau’r LPC cyn ennill cymwysterau i fod yn Weithiwr Cymdeithasol tra fu’n fyw yng Nghaerdydd. Mae gan Trudy ystod eang o brofiad o weithio gyda unigolion sy’n profi sefyllfaoedd newid bywyd.

Mae Trudy yn angerddol am wella bywydau pobl ac am rhoi’r gallu i unigolion byw y bywyd maent yn ei caru.

Blaenoriaeth Trudy yw i sicrhau bod Cartref Gofal Gwernllwyn wedi sefydlu’n dda, gyda enw ardderchog, yn cael ei adnabod am ei ragoriaeth ac sy’n lleoliad lle bydd defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd, staff a’r gymuned yn falch i ystyried, cynrychioli a chefnogi.

E-bostiwch Trudy

Marion  Davies

Cwrdd ag ein Rheolwraig Gofrestredig

Fi yw’r Rheolwraig Gofrestredig yng Nghartref Gofal Gwernllwyn ac rydw i wedi gweithio fel nyrs am dros 30 o flynyddoedd.

Fy angerdd yw gofal pobl hŷn ac y rheini sy’n byw gyda dementia. Rydw i’n dwli ar bopeth amdano fy swydd, o weithio gyda phreswylwyr anhygoel, staff arbennig a Chyfarwyddwyr. Rydw i mor falch i weithio rhywle sy’n rhoi y preswylwyr yn gyntaf ym mhob ffordd.

E-bostiwch Marion

Staff Gofal

Wedi gwneud lan o dîm sy’n cynnwys Uwch Staff Gofal a Staff Gofal dyma’r rhai sy’n gyfrifol am ein preswylwyr o ddydd i ddydd, yn sicrhau bod pob angen yn cael ei ateb a bod unrhyw newid mewn yr anghenion yn cael ei nodi, ei grybwyll a’i weithredu arno.

Darparir gofal personol gan staff sydd wedi cael eu hyfforddi ym mhob agwedd o’u gwaith. Mae gan ein uwch staff gofal NVQ Lefel3/QCF Lefel 3. Mae gan rhai o’r is-staff gofal NVQ Lefel 2 yn barod mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol ac anogir y rhai sydd heb i gwblhau’r hyfforddiant yma. Mae staff gofal yn gweithwyr allweddol penodol i breswylwyr penodol.

Staff Atodol

Pobl pwysig iawn i helpu popeth rhedeg yn llyfn ac yn ddi-drafferth! Mae ein tîm gwerthfawr yn sicrhau ein bod ni’n gallu cynnig y gwasanaeth gorau i’r preswylwyr ac yn cynnwys:

  • cogyddion
  • cynorthwywyr cegin
  • glanhawyr
  • staff golchi dillad
  • trefnydd gweithgareddau
  • Ein dyn da ei law (hefyd garddwr a gyrrwr)